simbol KB FSR
FRANČIŠKOV   SVETNI   RED
KRAJEVNO BRATSTVO pri MARIJINEM OZNANJENJU v LJUBLJANI
Nazaj Novosti Napovednik Oglasna deska Simboli Kazalo Povezave Domov

 

 

KONSTITUCIJE

NAČIN  ŽIVLJENJA  IN  APOSTOLSKA  DEJAVNOST

Člen 8

1. Frančiškovi bratje in sestre v svetu se z izpovedjo obljube zavezujejo živeti evangelij po Frančiškovi duhovnosti v njihovem svetnem stanu.
2. V luči vere skušajo poglobiti vrednote in izbire evangeljskega življenja po Vodilu FSR:
Vod 7 na poti spreobrnjenja in oblikovanja, ki se trajno obnavlja;
Vod 4 odprti za potrebe, ki se porajajo v družbi in cerkveni resničnosti, »ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju«;
– v osebni in skupni razsežnosti te duhovne poti.

Člen 9

1. Vod 5 Duhovnost bratov in sester FSR je življenjski načrt, usmerjen na Kristusovo osebo in hojo za njim, ni pa podroben načrt, ki bi ga bilo treba le uresničiti v praksi.
2. Vod 4 Brat in sestra FSR si prizadevata, da bi posnemala Kristusa in živela po njegovih naukih, zato morata osebno in vztrajno prebirati evangelij in Sveto pismo. Bratstvo in njegovi odgovorni naj vzbujajo ljubezen do evangeljske besede in pomagajo bratom in sestram, da spoznavajo Sveto pismo in ga razumejo tako, kakor ga s pomočjo Svetega Duha oznanjuje Cerkev.

Člen 10

Vod 10 »Kristus, ubog in križan«, zmagovalec smrti in od mrtvih vstali, največje razodetje Božje ljubezni do človeka, je »knjiga«, v kateri naj se bratje in sestre s posnemanjem sv. Frančiška učijo, zakaj in kako živeti, ljubiti in trpeti. V njem odkrivajo vrednost nasprotovanj zaradi pravičnosti ter smisel težav in križev vsakdanjega življenja. Z njim morejo sprejeti Očetovo voljo tudi v najtežjih okoliščinah in živeti v Frančiškovem duhu miru, v zavračanju slehernega nauka, ki nasprotuje človekovemu dostojanstvu.

Člen 11

V zavesti, da je Sveti Duh vir njihovega poklica, navdihovalec bratskega življenja in poslanstva, naj Frančiškovi bratje in sestre v svetu skušajo posnemati Frančiškovo zvestobo njegovim navdihom in naj poslušajo svetnikovo spodbudo, da je treba predvsem hrepeneti po »Gospodovem Duhu in njegovi sveti dejavnosti«.

Člen 12

1. Navdihnjeni z zgledom in spisi sv. Frančiška, predvsem pa v moči milosti Svetega Duha naj bratje in sestre vsak dan živijo v veri veliki dar, ki nam ga je dal Kristus: razodetje Očeta. Naj pričajo za to vero pred ljudmi:
– v družinskem življenju;
– pri delu;
– v veselju in trpljenju;
– pri stikih z ljudmi, ker smo vsi bratje in sestre istega Očeta;
– z navzočnostjo in sodelovanjem v družbenem življenju;
– z bratskim odnosom do stvarstva.
2. Vod 10 Z Jezusom, pokornim do smrti, naj skušajo spoznati in izvrševati Očetovo voljo. Naj se zahvaljujejo Bogu za dar svobode in za razodetje zakona ljubezni. Da bi mogli izpolniti Očetovo voljo, naj sprejemajo pomoč, ki jim jo po posredovanju Cerkve nudijo tisti, ki imajo v njej avtoriteto, ter pomoč bratov in sester. Z vedro odločnostjo naj v družbenem življenju tvegajo pogumne izbire.
3. Vod 8 Bratje in sestre naj ljubijo sinovsko srečanje z Bogom in duša njihovega življenja in delovanja naj bosta molitev in premišljevanje. Naj skušajo odkriti navzočnost Očeta v lastnem srcu, v naravi in življenju ljudi, v katerih se udejanja njegov odrešenjski načrt. Premišljevanje te skrivnosti jih bo usposobilo za sodelovanje pri tem načrtu ljubezni.

Člen 13

1 Vod 7 Bratje in sestre FSR, ki so jih nekdaj imenovali »spokorni bratje in sestre«, naj se trudijo, da bi živeli v duhu stalnega spreobračanja. Sredstva za razvijanje te posebnosti poklica brata in sestre FSR, osebno in v bratstvu, so: poslušanje Božje besede, molitveno bogoslužje, prenova življenja, duhovne vaje, pomoč duhovnega svetovalca in spokorna bogoslužja. Večkrat naj pristopajo k zakramentu sprave in naj poskrbijo, da ga bodo obhajali skupno v bratstvu, ali pa z vsem Božjim ljudstvom.
2. V tem duhu spreobrnjenja je treba živeti ljubezen do prenove Cerkve, ki naj jo spremlja osebna in skupna prenova. Sad spreobrnjenja, ki je odgovor na Božjo ljubezen, so dela ljubezni do bratov in sester.
3. Spokorna dela, kakor sta post in vzdržnost od mesnih jedi, ki sta običajna med spokornimi Frančiškovimi brati in sestrami, naj spoznajo, cenijo in opravljajo po splošnih cerkvenih navodilih.

Člen 14

1. V zavesti, da je Bog hotel iz nas narediti eno ljudstvo in postaviti Cerkev za splošni zakrament odrešenja, naj si bratje in sestre prizadevajo v veri premišljevati o Cerkvi, o njenem poslanstvu v današnjem svetu in o svoji vlogi v njej. Sprejemajo naj izzive in prevzemajo odgovornosti, ki jim jih razodeva to premišljevanje.
2. Vod 8 Evharistija je središče cerkvenega življenja. V njej nas Kristus združuje s seboj in med seboj kot eno telo. Zato naj bo evharistija središče bratskega življenja. Bratje in sestre naj se, čim pogosteje je mogoče, udeležujejo sv. maše. Spominjajo naj se spoštovanja in ljubezni sv. Frančiška, ki je v evharistiji živel vse skrivnosti Kristusovega življenja.
3. Naj sodelujejo v zakramentih svete Cerkve in naj se ne trudijo samo za osebno posvečenje, ampak pospešujejo tudi rast Cerkve in širjenje Božjega kraljestva. Sodelujejo naj pri živem in zavestnem obhajanju zakramentov v svojih župnijah, posebno pri krstu, birmi, zakonu in bolniškem maziljenju.
4. Bratje in sestre ter bratstva naj pazijo na navodila Obrednika glede različnih oblik liturgične molitve Cerkve, prednost pa naj dajejo molitvenemu bogoslužju.
5. Pravi častilci lahko častijo in molijo Očeta na vsakem kraju in ob vsakem času. Vendar naj se bratje in sestre trudijo najti trenutke za tihoto in zbranost, da bi se posvetili izključno molitvi.

Člen 15

1. Vod 11 Bratje in sestre FSR naj si prizadevajo, da bi živeli v duhu blagrov, posebno v duhu uboštva. Evangeljsko uboštvo razodeva zaupanje v Očeta, daje notranjo svobodo in nagiba k pravičnejši porazdelitvi bogastva.
2. Bratje in sestre FSR, ki morajo z delom in materialnimi dobrinami skrbeti za družine in služiti družbi, živijo evangeljsko uboštvo na poseben način. Da bi ga razumeli in sprejeli, je potreben velik oseben napor in spodbuda bratstva v molitvi in pogovoru, skupna prenova življenja, posluh za smernice Cerkve in za potrebe družbe.
3. Bratje in sestre FSR naj se trudijo, da bi čimbolj omejili osebno porabo, da bi mogli bolje deliti duhovne in materialne dobrine z brati in sestrami, posebno z najbolj ubogimi. Zahvaljujejo naj se Bogu za dobrine, ki so jih prejeli, in naj jih uporabljajo kot dobri upravitelji in ne kot gospodarji.
Odločno naj se uprejo porabništvu ter ideologijam in praksi, ki bolj cenijo bogastvo kot človeške in verske vrednote in omogočajo izkoriščanje človeka.
4. Ljubijo in gojijo naj čistost srca, ki je vir pravega bratstva.

Člen 16

1. Marija, Jezusova mati, je zgled poslušanja Božje besede in zvestobe v poklicu: kakor Frančišek vidimo v njej uresničene vse evangeljske kreposti.
Bratje in sestre naj gojijo posebno ljubezen do presvete Device, naj jo posnemajo v molitvi in otroški vdanosti. Svojo pobožnost do nje naj razodevajo v izrazih pristne vere, kakor jih sprejema Cerkev.
2. Marija je za vso cerkveno skupnost zgled rodovitne in zveste ljubezni. Bratje in sestre FSR in bratstva naj skušajo živeti izkustvo sv. Frančiška, ki je postavil Devico za vodnico svojega življenja in delovanja. Z njo naj kakor učenci na binkošti prejmejo Svetega Duha, da bi postali skupnost ljubezni.


DEJAVNA  NAVZOČNOST  V  CERKVI   IN  SVETU

Člen 17

1. Vod 6 Ker so bratje in sestre FSR poklicani, da sodelujejo pri graditvi Cerkve kot zakramentu odrešenja za vse ljudi in ker so s krstom in z obljubo »priče in orodje njenega poslanstva«, oznanjajo Kristusa z življenjem in besedo. Njihov prednostni apostolat je osebno pričevanje v okolju, v katerem živijo, in služba pri gradnji Božjega kraljestva v zemeljskih danostih.
2. V bratstvih naj pospešujejo pripravljanje bratov in sester za širjenje evangeljskega sporočila »v skupnih svetnih zadevah« in za sodelovanje pri katehiziranju skupin v Cerkvi.
3. Tisti, ki so poklicani, da opravljajo katehetsko službo ali predsedujejo cerkvenim skupnostim ali opravljajo druge službe, in posvečeni služabniki, naj si pridobijo ljubezen sv. Frančiška do Božje besede, njegovo vero v tiste, ki oznanjajo, in veliko gorečnost, s katero je sprejel papeževo dovoljenje za oznanjevanje pokore.
4. Sodelovanje pri službi posvečevanja, ki jo Cerkev opravlja s pomočjo bogoslužja, molitve, z deli spokornosti in ljubezni do bližnjega, naj bratje in sestre vršijo predvsem v svojih družinah, v bratstvih in s svojo dejavno navzočnostjo v krajevni Cerkvi in družbi.

 

ZA PRAVIČNO  IN  BRATSKO  DRUŽBO

Člen 18

1. Bratje in sestre FSR so poklicani, da osebno prispevajo k razvoju človeštva, ko se navdihujejo ob osebi in sporočilu sv. Frančiška, v katerem so spoštovanje človekove osebe, odgovornost in ljubezen žive resničnosti.
2. Vod 13 Poglabljati morajo prave temelje vesoljnega bratstva in povsod ustvarjati duha sprejemanja in bratsko ozračje. Odločno naj se upirajo vsem oblikam izkoriščanja, razločevanja, potiskanja ljudi na rob in vsakršni ravnodušnosti do bližnjega.
3. Vod 13 Sodelujejo naj z gibanji, ki pospešujejo bratstvo med ljudmi: naj si prizadevajo »ustvariti dostojne življenjske razmere« za vse in naj delajo za svobodo slehernega naroda.
4. Ko posnemajo sv. Frančiška, zavetnika ekologov, naj pospešujejo dejavne pobude za ohranitev stvarstva, sodelujejo pri naporih za preprečevanje onesnaževanja in uničevanja narave in ustvarjajo pogoje življenja in okolja, ki ne bodo ogrožali človeka.

Člen 19

1 Vod 14 Bratje in sestre FSR naj v okolju, v katerem živijo, vedno delujejo kot kvas s pričevanjem bratske ljubezni in z jasnimi krščanskimi načeli.
2. V duhu majhnosti naj se prvenstveno zavzemajo za reveže in odrinjene na rob, bodisi za posameznike, skupine oseb, ali ves narod; sodelujejo naj pri premagovanju odrinjenosti in tistih oblik revščine, ki so sad neuspešnosti in krivice.

Člen 20

1. Vod 14 Ko se trudijo graditi Božje kraljestvo v časnih resničnostih in razmerah, bratje in sestre FSR živijo svojo pripadnost Cerkvi in družbi kot nedeljivo resničnost svoje poklicanosti.
2. Kot prvi in temeljni prispevek h gradnji bolj pravičnega in bratskega sveta se trudijo za marljivo izpolnjevanje svojih delovnih obveznosti in si prizadevajo za ustrezno strokovno izpopolnjevanje. V istem duhu služenja prevzemajo svoje socialne in družbene odgovornosti.

Člen 21

1. Vod 16 Za sv. Frančiška je delo dar in delati milost. Vsakodnevno delo ni samo sredstvo za preživljanje, ampak tudi služba Bogu in bližnjemu ter priložnost za razvijanje lastne osebnosti. V prepričanju, da je delo pravica in dolžnost in da vsaka vrsta dela zasluži spoštovanje, naj bratje in sestre prizadevno sodelujejo, da bi vsi imeli delo in bi bili vsi delovni postopki vedno bolj človeški.
2. Razvedrilo in prosti čas imata svojo vrednost in sta potrebna za razvoj osebe. Bratje in sestre FSR naj skrbijo za pravilno razmerje med delom in počitkom in naj najdejo primerne oblike dejavnosti za prosti čas.

Člen 22

1. Vod 15 Bratje in sestre FSR »naj bodo navzoči ... v javnem življenju«; sodelujejo naj, kolikor jim je mogoče, pri zakonodaji in pravičnih ureditvah.
2. Na področju človeškega razvoja in pravičnosti se morajo bratstva truditi s pogumnimi pobudami, v soglasju s poklicem v FSR in smernicami Cerkve. Kadarkoli je prizadeto človekovo dostojanstvo zaradi kakršnekoli oblike zatiranja ali brezbrižnosti, naj zavzemajo jasna stališča. Žrtvam krivic naj nudijo bratsko pomoč.
3. Odpoved uporabi nasilja, značilna za učence sv. Frančiška, ne pomeni odpovedi vsakemu delovanju; bratje in sestre pa naj pazijo, da bo njihovo delovanje vedno navdihnjeno s krščansko ljubeznijo.

Člen 23

1. Vod 19 Mir je delo pravičnosti ter sad sprave in bratske ljubezni. Frančiškovi bratje in sestre v svetu so poklicani, da bi bili nosilci miru v svoji družini in v družbi:
– skrbijo naj za ponudbo in širjenje miroljubnih idej in drž;
– razvijajo naj lastne pobude in sodelujejo, sami in kot bratstvo, s pobudami papeža, krajevnih Cerkva in Frančiškove družine;
– sodelujejo naj pri gibanjih in z ustanovami, ki delajo za mir v spoštovanju njegovih pristnih temeljev.
2. Čeprav priznavajo pravico do osebne ali narodne samoobrambe, naj cenijo odločitev tistih, ki zaradi ugovora vesti odklanjajo nošenje orožja.
3. Zaradi miru v družini naj bratje in sestre v primernem času napišejo oporoko glede svojega premoženja.

 

V DRUŽINI

Člen 24

1. Vod 17 Bratje in sestre FSR naj imajo svojo družino za prvenstveno okolje, v katerem živijo krščansko življenje in poklic v FSR. V družini naj najdejo čas za molitev, Božjo besedo in krščansko katehezo. Prizadevajo naj si za spoštovanje vsakega življenja od spočetja in v vseh okoliščinah do smrti.
Zakonci naj najdejo v Vodilu FSR trdno pomoč na njihovi poti krščanskega življenja, v zavesti, da je v zakramentu sv. zakona njihova ljubezen deležna ljubezni, ki jo ima Kristus do svoje Cerkve. Ljubezen zakoncev in potrditev vrednote zvestobe sta globoko pričevanje za lastno družino, Cerkev in svet.
2. V bratstvu:
– vsebina pogovora in sporočanja izkušenj naj bo družinska in zakonska duhovnost ter krščansko reševanje družinskih problemov;
– naj ne pozabijo na važne dneve družinskega življenja bratov in sester in naj bratsko skrbijo za tiste - samske ali poročene, vdove, osamljene starše, razdeljene, ločene - ki živijo v težkih razmerah in pogojih;
Vod 19 naj ustvarjajo ozračje za pogovor med mladimi in starimi (med generacijami);
– priporoča se oblikovanje skupin zakoncev in skupin za družine.
3. Bratje in sestre naj sodelujejo pri naporih Cerkve in družbe, da bi se utrdila vrednota zvestobe in spoštovanja življenja in bi se tako našel odgovor na socialne probleme družine.

Člen 25

Prepričani, da je »treba vzgajati otroke tako, da bodo lahko odprli svoje duše za skupnost ..., da se bodo zavedali svojega živega in dejavnega članstva v Božjem ljudstvu«, in zaradi čara, ki ga ima sv. Frančišek zanje, naj podpirajo, če je primerno, nastajanje otroških skupin, ki bi jih s pomočjo vzgoje in z njihovi starosti primerno organizacijo vpeljali v spoznavanje in ljubezen do Frančiškovega načina življenja. Narodni statuti bodo dali primerna navodila za organizacijo teh skupin in njihov odnos do bratstva in Frančiškovih mladinskih skupin.

 

GLASNIKI  VESELJA  IN  UPANJA

Člen 26

1. Frančišek je tudi v bolečini okusil zaupanje in veselje, ker je črpal iz:
– izkustva Božjega očetovstva;
– trdne vere, da bo vstal s Kristusom v večno življenje;
– izkušnje, da more najti in hvaliti Stvarnika v vesoljnem bratstvu z vsemi stvarmi.
Vod 19 Zato naj bratje in sestre FSR, v skladu z evangelijem, pritrdijo upanju in veselju do življenja. Naj se vedno bojujejo proti mnogoterim stiskam in malodušju in tako pripravljajo lepšo prihodnost.
2. V bratstvu naj bratje in sestre pospešujejo medsebojno razumevanje in naj skrbijo, da bo vzdušje na srečanjih prijetno in polno veselja. Med seboj naj se spodbujajo k dobremu.

Člen 27

1. Vod 19 Bratje in sestre, napredujoč v življenjskih obdobjih, naj se učijo sprejemati bolezen in vedno večje težave in naj dajejo svojemu življenju globlji smisel s postopno odpovedjo in usmeritvijo v obljubljeno deželo. Trdno naj bodo prepričani, da se bo občestvo vernih v Kristusu in tistih, ki se ljubijo v Njem, nadaljevalo v večnem življenju kot »občestvo svetih«.
2. Bratje in sestre FSR naj se trudijo, da bodo v svojem okolju, predvsem pa v bratstvu, ustvarili ozračje vere in upanja, da bodo na »sestro smrt« gledali kot na prehod k Očetu in bi se vsi mogli nanj pripraviti z vedrino in umirjenostjo.

Nazaj

tauingolob2